SMOK SCAR 18 Kit

SMOK SCAR 18 Kit. This kit features a 1-230W range.